Czynności notarialne

osoba używająca laptopa siedząca przy kartkach papieruZgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;

1 a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

1 b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

1 c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

2) sporządza poświadczenia;

3) spisuje protokoły;

4) sporządza protesty weksli i czeków;

5) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

6) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

7) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

7 a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

8) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Jesteśmy upoważnieni przez Ministra Sprawiedliwości do sporządzania aktów notarialnych i wykonywania czynności notarialnych.